لیست قیمت پایه محصولات پتروپالایشی در بورس کالا

لیست قیمت پایه محصولات پتروپالایشی در بورس کالا
شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت ملی پتروشیمی قیمت پایه محصولات پتروپالایشی در بورس کالا را با دلار ۳۷۵۳۵ تومان اعلام کرد

در لیست زیر نام شرکت ، محصول خریداری و قیمت آن آورده شده است در انتها مقاله فایل pdf لیست قیمت ها را میتوانید دانلود کنید

میانگین قیمتهای جهانی محصوالت پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1402/06/12 نرخ ارز :   ٣.٣٧٥٣٥٤ ریال
ردیف‌ مجتمع‌ تولیدی‌ محصول قیمت‌(ریال بر کیلوگرم)
٢ آبادان پلی وینیل کلراید S70 ٣٣٢٨٤١
٤ آریا ساسول پلی‌ اتیلن‌ سبک‌ فیلم‌ ٢١١٩ LFI ٣٥٦٧٢٥
٥ آریا ساسول پلی‌ اتیلن‌ سبک‌ فیلم‌ ً٢١٣ LFI ٣٧٣٧١٢
٦ آریا ساسول پلی‌ اتیلن‌ سبک‌ فیلم‌ A٢١٢٥LFI ٧٤ً٣٦٢
٧ آریا ساسول پلی‌ اتیلن‌ سبک‌ فیلم‌ A٢١٨٥LFI ٧٤ً٣٦٢
٨ آریا ساسول پلی‌ اتیلن‌ سبک‌ تزریقی‌ ١٩٢٢LIM ٣٦٦٩١٧
٩ آریا ساسول پلی‌ اتیلن‌ سبک‌ فیلم‌ A٤٧ً٢ LFI ٧٤ً٣٦٢
ً١ آریا ساسول پلی‌ اتیلن‌ سنگین‌ بادی‌ ٤٢٦٥HBM ٥ً٣٣١٤
١١ آریا ساسول پلی‌ اتیلن‌ سنگین‌ بادی‌ ً٥٥١HBM ٥ً٣٣١٤
١٢ آریا ساسول پلی‌ اتیلن‌ سنگین‌ فیلم‌ ٣٧١٣ MFI ٣٧٥٥٨٤
١٣ آریا ساسول پلی‌ اتیلن‌ سنگین‌ فیلم‌ ً٥١١ HFI ٣٥٧٧٥٤
١٤ آریا ساسول پلی‌ اتیلن‌ سنگین‌ اکستروژن (ً٨(PE ً٤٤٦HEX ١٢ً٣٧٧
١٥ اروند پلی‌ وینیل‌ کلراید ٦٨٣٤E ٩٢٤٣ً٥
١٦ اروند پلی‌ وینیل‌ کلراید ٤٤ً٧E ٥٧٣١ً٥
١٧ اروند پلی‌ وینیل‌ کلراید ٦٦٤٤E ٢ً٦٩ً٥
١٨ اروند پلی‌ وینیل‌ کلراید ٧٢٤٢E ً٣٣٩ً٥
١٩ اروند پلی‌ وینیل‌ کلراید ٧٢٤٤E ً٣٣٩ً٥
ً٢ اروند پلی‌ وینیل‌ کلراید ٦٥٣٢S ٢ً٧٣ً٣
٢١ اروند پلی‌ وینیل‌ کلراید ٤٢ً٧S ٣٢١٩٣٥
٢٢ امیرکبیر پلی‌ اتیلن‌ سبک‌ فیلم‌ Dً٢٤٢ ٣٧٣٧١٢
٢٣ امیرکبیر پلی‌ اتیلن‌ سبک‌ فیلم‌ Fً٢٤٢ ٣٥٦٧٢٥
٢٤ امیرکبیر پلی‌ اتیلن‌ سبک‌ فیلم‌ Hً٢٤٢ ٣٥٦٧٢٥
٢٥ امیرکبیر پلی‌ اتیلن‌ سبک‌ فیلم‌ Kً٢٤٢ ٣٥٦٧٢٥
٢٦ امیرکبیر پلی‌ اتیلن‌ سبک‌ خطی‌ AA٩ً٢ً ً٣٥١٦٧
٢٧ امیرکبیر پلی‌ اتیلن‌ سبک‌ خطی‌ KJ٩ً٢ً ٣٥٣٤٥٣
٢٨ امیرکبیر پلی‌ اتیلن‌ سبک‌ خطی‌ AA٥ً٢ً ٣٦٢٣٦٨
٢٩ امیرکبیر پلی‌ اتیلن‌ سنگین‌ اکستروژن ٣EX ٣٩١٤٨٩
ً٣ امیرکبیر پلی‌ اتیلن‌ سنگین‌ فیلم‌ ٥EX ٣٥٧٧٥٤
٣١ امیرکبیر پلی‌ اتیلن‌ سنگین‌ اکستروژن ٦EX ٧٨١٧ً٤
٣٢ امیرکبیر پلی‌ اتیلن‌ سنگین‌ بادی‌ ٣BL ٥ً٣٣١٤
٣٣ امیرکبیر پلی‌ اتیلن‌ سنگین‌ تزریقی‌ ٤I ٣١٤٦٩٧
٥٦ ایلام پلی‌ اتیلن‌ سنگین‌ اکستروژن Mًً٧٧ ٥٢٤ً٤١
٥٧ ایلام پلی‌ اتیلن‌ سنگین‌ اکستروژن M LMPًً٧٧ ٥٢٤ً٤١
٥٨ ایلام پلی‌ اتیلن‌ سنگین‌ بادی‌ ًً٨٢B ٥ً٣٣١٤
٥٩ ایلام پلی‌ اتیلن‌ سنگین‌ تزریقی‌ Jًً٢٢ ٣١٤٦٩٧
ً٦ ایلام پلی‌ اتیلن‌ سنگین‌ تزریقی‌ J٨ً٢٢ ٣٢١٨٢٨
٦١ ایلام پلی‌ اتیلن‌ سنگین‌ فیلم‌ Fًًً٧ ٣٥٧٧٥٤
٦٢ ایلام پلی‌ اتیلن‌ سنگین‌ فیلم‌ F LMPًًً٧ ٣٥٧٧٥٤
٦٨ بندر امام استایرن بوتادین‌ رابر روشن‌ ٢ً١٥ ٨٤٢ً٥٧
٦٩ بندر امام استایرن بوتادین‌ رابر تیره ًً١٥ ً٥٦٥١٩
ً٧ بندر امام پلی‌ اتیلن‌ سبک‌ فیلم‌ ٧٥ًً ٣٥٦٧٢٥
٧١ بندر امام پلی‌ اتیلن‌ سبک‌ فیلم‌ ًً٢ً ٣٥٦٧٢٥
٧٢ بندر امام پلی‌ اتیلن‌ سنگین‌ تزریقی‌ ًً٥ًHI ٣١٤٦٩٧
٧٣ بندر امام پلی‌ اتیلن‌ سنگین‌ تزریقی‌ UAًً٥ًHI ٣٢١٨٢٨
٧٤ بندر امام پلی‌ اتیلن‌ سنگین‌ بادی‌ ٣٥ًً ٥ً٣٣١٤
٧٥ بندر امام پلی‌ اتیلن‌ سنگین‌ بادی‌ ٣٥ًً LMP ٥ً٣٣١٤
٧٦ بندر امام پلی‌ وینیل‌ کلراید ٥٨ً٦S ٢ً٣٥١٢
٧٧ بندر امام پلی‌ وینیل‌ کلراید ٦٥٥٨S ٢ً٧٣ً٣
٧٨ بندر امام پلی‌ وینیل‌ کلراید ٥٤ً٧S ٣٢٣٣٩٩
٨٦ پلی‌ پروپیلن‌ جم‌ پلی‌ پروپیلن‌ شیمیایی‌ Gً٤٤EP ٣٦٤٦٧٢
٨٧ پلی‌ پروپیلن‌ جم‌ پلی‌ پروپیلن‌ شیمیایی‌ Lً٤٤EP ٣٦٣٩٥٩
٨٨ پلی‌ پروپیلن‌ جم‌ پلی‌ پروپیلن‌ شیمیایی‌ R٥٤٨EP ٣٦٣٩٥٩
٨٩ پلی‌ پروپیلن‌ جم‌ پلی‌ پروپیلن‌ شیمیایی‌ T٥٤٨EP ٣٦٣٩٥٩
90 ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺟﻢ ﭘلیﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎیی EP 332 L 363959
91 ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺟﻢ ﭘلی ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎیی RP 340 R 385354
92 ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ RP 345 S 385354
93 ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ EP 3130 UV 392486
94 ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ RP 230 C 415664
95 ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ HP 500 J 353261
96 ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻓﻴﻠﻢ HP 525 J 355044
97 ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ HP 550 J 353261
98 ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ HP 510 L 353261
99 ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ V 30 S 353261
100 ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ C 30 S 353261
101 ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ Z 30 S 353261
102 ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ HP 552 R 353261
103 ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ HP 564 S 374457
104 ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻓﻴﻠﻢ RP 120 L 528345
105 ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻓﻴﻠﻢ RP 120 Ls 528345
106 ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ RP 270 G 420300
107 ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ EPD 60 R 353261
108 ﭘﻠﻲ ﻧﺎﺭ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ SF 060 353261
109 ﭘﻠﻲ ﻧﺎﺭ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ SIF 010 353261
110 ﭘﻠﻲ ﻧﺎﺭ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ PYI 250 353261
111 ﭘﻠﻲ ﻧﺎﺭ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ CR 380 353261
112 ﭘﻠﻲ ﻧﺎﺭ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ PNR 230 C 415664
113 ﭘﻠﻲ ﻧﺎﺭ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ PNR 340 R 385354
114 ﭘﻠﻲ ﻧﺎﺭ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ PI 110 353261
115 ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﺩﻱ BL 3 331405
116 ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﺩﻱ BL 4 331405
117 ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ I 3 314697
118 ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ I 3 UV 321828
119 ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ I 4 314697
120 ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ I 4 UV 321828
121 ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﺦ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻱ EX 2 372018
122 ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ EX 5 357754
123 ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﻛﺴﺘﺮﻭﮊﻥ CRP 100 398849
144 ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ 0209 AA 351670
145 ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ 0410 A A 351670
146 ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ 0209 KJ 353453
147 ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ 0220 AA 351670
148 ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ 0220 KJ 357019
149 ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 4440 EA 319828
150 ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 4440 UA 320691
151 ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 5030 EA 322954
152 ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 5030 SA 362344
153 ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 5218 EA 314697
154 ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 5218 UA 321828
155 ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 6040 UA 336814
156 ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 6070 EA 314697
157 ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 6070 UA 312837
158 ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺩﻭﺭﺍﻧﻲ 3030 UA 343946
159 ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺍﻛﺮﻳﻠﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ ﺑﻮﺗﺎﺩﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ 0150 574064
160 ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺍﻛﺮﻳﻠﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ ﺑﻮﺗﺎﺩﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ 0157 W 2901 656073
161 ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ P B R 1202 563407
162 ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ P B R 1220 527748
163 ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ S B R 1712 571127
164 ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ ﺑﻮﺗﺎﺩﻳﻦ ﺭﺍﺑﺮ ﺭﻭﺷﻦ 1502 570842
168 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ 22501 AA 351670
169 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ 22501 KJ 353453
170 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ 18 XF 5 N 362368
171 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ 235 F 6 351670
172 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ ﺩﻭﺭﺍﻧﻲ 32604 UV 328468
173 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﻛﺴﺘﺮﻭﮊﻥ CRP 100 N 410524
174 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﻛﺴﺘﺮﻭﮊﻥ ﻓﻴﻠﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﻱ MD 3510 362962
175 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﻛﺴﺘﺮﻭﮊﻥ ﻓﻴﻠﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﻱ MD 3520 362962
176 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﺦ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻱ 5000 S 389054
177 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﺦ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻱ HD 534 F 7 372018
178 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﺦ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻱ HD 50401 372018
179 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ 9450 F ( EX 5) 357754
180 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﺩﻱ BL 3 331405
181 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﺩﻱ BL 4 331405
182 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 52502 329682
183 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 52502 SU 336814
184 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 52501 SU 336814
185 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 52505 314697
186 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 52505 UV 321828
187 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 52511 314697
188 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 52511 UV 321828
189 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 52518 314697
190 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 52528 316480
191 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 52518 UV 321828
192 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 60505 314697
193 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 60505 UV 321828
194 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 60507 314697
195 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 60507 UV 321828
196 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 60511 314697
197 ﺟﻢ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 60511 UV 321828
198 ﺩﻱ ﺁﺭﻳﺎ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻓﻴﻠﻢ HP 520 H 355044
199 ﺩﻱ ﺁﺭﻳﺎ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ HP 500 M 353261
200 ﺩﻱ ﺁﺭﻳﺎ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ HP 502 N 353261
201 ﺩﻱ ﺁﺭﻳﺎ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ HP 510 L 353261
202 ﺩﻱ ﺁﺭﻳﺎ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ HP 515 J 353261
203 ﺩﻱ ﺁﺭﻳﺎ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ HP 550 J 353261
204 ﺩﻱ ﺁﺭﻳﺎ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ HP 550 P 353261
205 ﺩﻱ ﺁﺭﻳﺎ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ HP 552 R 353261
206 ﺩﻱ ﺁﺭﻳﺎ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ V 30 S 353261
207 ﺩﻱ ﺁﺭﻳﺎ ﭘﻠﻴﻤﺮ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ Z 30 S 353261
208 ﺭﺟﺎﻝ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ RG 1101 S 353261
209 ﺭﺟﺎﻝ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ RG 1101 SL 353261
210 ﺭﺟﺎﻝ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ RG 1102 L 353261
211 ﺭﺟﺎﻝ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ RG 1102 XL 353261
212 ﺭﺟﺎﻝ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ RG 1102 XK 353261
213 ﺭﺟﺎﻝ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ RG 1102 K 353261
214 ﺭﺟﺎﻝ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ RG 1102 H 353261
215 ﺭﺟﺎﻝ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ RG 1102 G 353261
216 ﺭﺟﺎﻝ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻓﻴﻠﻢ RG 1104 K 355044
217 ﺭﺟﺎﻝ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ RG 3420 L 521927
218 ﺭﺟﺎﻝ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ RG 3212 E 415664
219 ﺭﺟﺎﻝ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ RG 3212 XE 415664
220 ﺭﺟﺎﻝ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ RG 1101 XS 353261
221 ﺭﺟﺎﻝ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ RG 1101 XR 353261
222 ﺭﺟﺎﻝ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ RG 1101 XXR 353261
223 ﺭﺟﺎﻝ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ RG 1102 M 353261
224 ﺭﺟﺎﻝ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ RG 1101 M 353261
225 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ PP R 270 G 420300
226 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ PP EP 2 X 83 CE 385354
227 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ PP EPQ 30 RF 363959
228 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ RP 210 G 380005
229 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ RP 340 R 385354
230 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ EPC 40 R 363959
231 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ V 30 GA 356827
232 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﭘﺰﺷﻜﻲ ARP 801 412098
233 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ HP 550 J 353261
234 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ HP 565 S 374457
235 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ HP 552 R 353261
236 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ HP 502 N 353261
237 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ ARP 512 A 353261
238 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ HP 510 L 353261
239 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ V 30 S 353261
240 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ Z 30 S 353261
241 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ 0209 AA 351670
242 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ 20075 351670
243 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ 0209 KJ 353453
244 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ 0410 AA 351670
245 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﻛﺴﺘﺮﻭﮊﻥ ARM CRP 100 black 434581
246 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﻛﺴﺘﺮﻭﮊﻥ ARM PCF 55 420674
247 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﺩﻱ BL 3 331405
248 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 5620 EA 314697
249 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺩﻭﺭﺍﻧﻲ 3840 UA 343946
250 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ EX 5 357754
251 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﺑﻮﺗﺎﺩﻳﻦ ﺭﺍﺑﺮ 527748
252 ﺷﺎﺯﻧﺪ ﭘﻠﻲ ﺑﻮﺗﺎﺩﻳﻦ ﺭﺍﺑﺮ 1210 S 563407
274 ﻏﺪﻳﺮ ﭘﻠﻲ ﻭﻳﻨﻴﻞ ﻛﻠﺮﺍﻳﺪ S 65 307302
275 ﻗﺎﺋﺪ ﺑﺼﻴﺮ ﺍﻛﺮﻳﻠﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ ﺑﻮﺗﺎﺩﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ – 50 ﮔﺮﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ 574064
276 ﻗﺎﺋﺪ ﺑﺼﻴﺮ ﺍﻛﺮﻳﻠﻮﻧﻴﺘﺮﻳﻞ ﺑﻮﺗﺎﺩﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ – 75 ﮔﺮﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ 574064
277 ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﻓﻴﻠﻢ 2420 E 02 356725
278 ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﻓﻴﻠﻢ 2420 F 3 387301
279 ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﻓﻴﻠﻢ 2420 F 8 356725
280 ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﻓﻴﻠﻢ 3020 F 9 356725
281 ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﻓﻴﻠﻢ 2426 F 8 358508
282 ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﻓﻴﻠﻢ 2426 E 02 358508
283 ﻻﻟﻪ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 1922 T 366917
284 ﻻﻟﻪ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﻓﻴﻠﻢ 2100 TN 00 387301
285 ﻻﻟﻪ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﻓﻴﻠﻢ 2102 TX 00 356725
286 ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ 22 B 01 351670
287 ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ 22 B 02 351670
288 ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ 22 B 03 351670
289 ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺩﻭﺭﺍﻧﻲ 3840 UA 343946
290 ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 5030 SA 362344
291 ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 54 B 04 UV 321828
292 ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 54 B 04 314697
293 ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 52 B 11 UV 321828
294 ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 52 B 18 314697
295 ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 62 N 07 314697
296 ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 52 B 07 314697
297 ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 62 N 07 UV 321828
298 ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 62 N 18 314697
299 ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 62 N 18 UV 321828
300 ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 62 N 11 UV 321828
301 ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 6040 314697
302 ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 6040 UV 321828
303 ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ HD 52 BF 3 357754
304 ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﺦ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻱ HD 48 BF 7 365203
305 ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﺦ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻱ HD 50 B 01 365203
306 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ I 4 314697
307 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ I 4 UV 321828
308 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﻛﺴﺘﺮﻭﮊﻥ EX 3 391489
309 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ EX 5 357754
310 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﻛﺴﺘﺮﻭﮊﻥ CRP 100 N 410524
311 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﺩﻱ BL 3 331405
312 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ EP 1 X 30 F 385354
313 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ HP 500 J 353261
314 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ MR 230 C 415664
315 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ RP 240 G 385354
316 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ X 30 G 353261
317 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ C 30 G 353261
318 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ C 30 S 353261
319 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ V 30 S 353261
320 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ Z 30 S 353261
321 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ F 30 G 353261
322 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ F 30 S 353261
323 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ V 30 G 353261
324 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ Z 30 G 353261
325 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ V 79 S 353261
326 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ HP 565 S 374457
327 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ HP 552 R 353261
328 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ HP 550 J 353261
329 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ HP 501 D 353261
330 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ HP 562 S 353261
331 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻓﻴﻠﻢ HP 525 J 355044
332 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻓﻴﻠﻢ RP 210 M 355044
333 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ EP 540 N 363959
334 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ EP 548 R 363959
335 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ Mr 240 c 429928
336 ﻣﺎﺭﻭﻥ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ RP 340 R 385354
339 ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ 22 B 01 351670
340 ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ 22 B 02 351670
341 ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ 22 B 03 351670
342 ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ 18 B 01 351670
343 ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ 20 BF 5 362368
344 ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ 22 BF 7 362368
345 ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ 22 B 01 KJ 353453
346 ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﺒﻚ ﺧﻄﻲ 22 B 02 KJ 353453
347 ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺩﻭﺭﺍﻧﻲ 3840 UA 343946
348 ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 54 B 04 314697
349 ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 54 B 04 UV 321828
350 ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 6040 314697
351 ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 6040 UV 321828
352 ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 62 N 07 314697
353 ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 62 N 07 UV 321828
354 ﻣﻬﺮ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ 7000 F 357754
355 ﻣﻬﺮ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ 7000 F LMP 357754
356 ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺎﺩﻱ 6200 B 331405
357 ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ 7000 F 357754
358 ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ 7000 F LMP 357754
359 ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 62 N 07 314697
360 ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 62 N 07 UV 321828
361 ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 52 B 18 UV 321828
362 ﻣﻴﺎﻧﺪﻭﺁﺏ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ 52 B 18 UV LMP 321828
363 ﻧﻮﻳﺪ ﺯﺭﺷﻴﻤﻲ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ZH 515 MA 369308
364 ﻧﻮﻳﺪ ﺯﺭﺷﻴﻤﻲ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ZB 332 C 409602
365 ﻧﻮﻳﺪ ﺯﺭﺷﻴﻤﻲ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ZB 332 L 363959
366 ﻧﻮﻳﺪ ﺯﺭﺷﻴﻤﻲ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ZB 432 L 363959
367 ﻧﻮﻳﺪ ﺯﺭﺷﻴﻤﻲ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ZB 440 L 363959
368 ﻧﻮﻳﺪ ﺯﺭﺷﻴﻤﻲ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ZB 545 L 363959
369 ﻧﻮﻳﺪ ﺯﺭﺷﻴﻤﻲ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ZB 445 L 391773
370 ﻧﻮﻳﺪ ﺯﺭﺷﻴﻤﻲ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ZR 230 C 415664
371 ﻧﻮﻳﺪ ﺯﺭﺷﻴﻤﻲ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ZRCT 230 C 429928
372 ﻧﻮﻳﺪ ﺯﺭﺷﻴﻤﻲ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ZR 340 R 385354
373 ﻧﻮﻳﺪ ﺯﺭﺷﻴﻤﻲ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ZR 348 T 385354
374 ﻧﻮﻳﺪ ﺯﺭﺷﻴﻤﻲ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ ZH 552 R 353261
375 ﻧﻮﻳﺪ ﺯﺭﺷﻴﻤﻲ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ ZH 550 J 353261
376 ﻧﻮﻳﺪ ﺯﺭﺷﻴﻤﻲ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻧﺴﺎﺟﻲ ZH 510 L 353261
377 ﻧﻮﻳﺪ ﺯﺭﺷﻴﻤﻲ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ZH 500 M 353261
378 ﻧﻮﻳﺪ ﺯﺭﺷﻴﻤﻲ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﻓﻴﻠﻢ ZH 525 J 355044
379 ﻧﻮﻳﺪ ﺯﺭﺷﻴﻤﻲ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ ZB 548 R 363959
380 ﻧﻮﻳﺪ ﺯﺭﺷﻴﻤﻲ ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ ZB 548 T 363959
381 ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ ﭘﻠﻲ ﻭﻳﻨﻴﻞ ﻛﻠﺮﺍﻳﺪ S 70 ﮔﺮﻳﺪ ﭘﺰﺷﻜﻲ (ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻮﺩﺭ) 537000

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎﻱ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ 1402/06/12

ﻧﺮﺥ ﺍﺭﺯ 375354.3 : ﺭﻳﺎﻝ

ﺭﺩﻳﻒ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ

ﻣﺤﺼﻮﻝ

ﻗﻴﻤﺖ(ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ)

1

ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ

ﺳﻮﺩ ﻛﺎﺳﺘﻴﻚ

66646

2

ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ

ﭘﺮﻭﭘﺎﻥ ﻣﺎﻳﻊ

160821

3

ﺁﺭﻳﺎﺳﺎﺳﻮﻝ

C 3+

122923

4

ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ

ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻝ ﻣﻼﻣﻴﻦ

396506

5

ﺍﺭﻭﻧﺪ

ﺳﻮﺩ ﻛﺎﺳﺘﻴﻚ

66646

6

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺑﻨﺰﻥ

326165

7

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﭘﺎﺭﺍﺯﺍﻳﻠﻴﻦ

367819

8

ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﺯﺍﻳﻠﻴﻦ ﻣﺨﻠﻮﻁ

362296

9

ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ

ﺑﺮﺵ ﺳﻨﮕﻴﻦ

180502

10

ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ

1 ﻭ 3 ﺑﻮﺗﺎﺩﻳﻦ

246045

11

ﺍﻳﻼﻡ

ﻧﻔﺖ ﻛﻮﺭﻩ

180502

12

ﺑﻨﺪﺭﺍﻣﺎﻡ

ﻧﻔﺖ ﻛﻮﺭﻩ

180502

13

ﺑﻨﺪﺭﺍﻣﺎﻡ

ﺑﻨﺰﻥ

326165

14

ﺑﻨﺪﺭﺍﻣﺎﻡ

1 ﻭ 3 ﺑﻮﺗﺎﺩﻳﻦ

246045

15

ﺑﻨﺪﺭﺍﻣﺎﻡ

ﺯﺍﻳﻠﻴﻦ ﻣﺨﻠﻮﻁ

362296

16

ﺑﻨﺪﺭﺍﻣﺎﻡ

ﺗﻮﻟﻮﺋﻦ

372276

17

ﺑﻨﺪﺭﺍﻣﺎﻡ

ﮔﺎﺯ ﺑﻮﺗﺎﻥ

199688

18

ﺑﻨﺪﺭﺍﻣﺎﻡ

ﮔﺎﺯ ﭘﺮﻭﭘﺎﻥ

196123

19

ﺑﻨﺪﺭﺍﻣﺎﻡ

ﮔﺎﺯ ﻣﺎﻳﻊ ﺻﻨﻌﺘﻲ

198262

20

ﺑﻮﺷﻬﺮ

ﭘﻨﺘﺎﻥ ﭘﻼﺱ

186033

21

ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ

ﺑﻨﺰﻥ

326165

22

ﭘﺎﺭﺱ

ﺍﺳﺘﺎﻳﺮﻥ ﻣﻨﻮﻣﺮ

363839

23

ﭘﺎﺭﺱ

ﺍﺗﻴﻞ ﺑﻨﺰﻥ

329187

24

ﭘﺎﺭﺱ

ﮔﺎﺯ ﺑﻮﺗﺎﻥ

199688

25

ﭘﺎﺭﺱ

ﮔﺎﺯ ﭘﺮﻭﭘﺎﻥ

196123

26

ﭘﺎﺭﺱ

ﭘﻨﺘﺎﻥ ﭘﻼﺱ

186033

27

ﭘﺎﺭﺱ ﮔﻼﻳﻜﻮﻝ

ﻣﻨﻮ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﮔﻼﻳﻜﻮﻝ

155008

28

ﭘﺎﺭﺱ ﮔﻼﻳﻜﻮﻝ

ﺩﻱ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﮔﻼﻳﻜﻮﻝ

208737

29

ﭘﺎﺭﺱ ﮔﻼﻳﻜﻮﻝ

ﺗﺮﻱ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﮔﻼﻳﻜﻮﻝ

356587

30

ﭘﺮﺩﻳﺲ

ﺍﻭﺭﻩ ﮔﺮﺍﻧﻮﻟﻪ**

121063

31

ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺍﺗﻴﻞ ﺑﻨﺰﻥ

329187

32

ﺗﺒﺮﻳﺰ

1 ﻭ 3 ﺑﻮﺗﺎﺩﻳﻦ

246045

33

ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺳﻮﺧﺖ ﻛﻮﺭﻩ ﺳﺒﻚ

220916

34

ﺟﻢ

ﻧﻔﺖ ﻛﻮﺭﻩ

180502

35

ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ

ﺁﻣﻮﻧﻴﺎﻙ (ﮔﺎﺯ)

106119

36

ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ

ﺁﻣﻮﻧﻴﺎﻙ (ﻣﺎﻳﻊ)

106119

37

ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ

ﺍﻭﺭﻩ ﭘﺮﻳﻞ**

124807

38

ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ

ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻝ ﻣﻼﻣﻴﻦ

396506

39

ﺭﺍﺯﻱ

ﺁﻣﻮﻧﻴﺎﻙ (ﻣﺎﻳﻊ)

106119

40

ﺭﺍﺯﻱ

ﺍﻭﺭﻩ ﮔﺮﺍﻧﻮﻟﻪ**

121063

41

ﺯﺍﮔﺮﺱ

ﻣﺘﺎﻧﻮﻝ

87713

44

ﺷﺎﺯﻧﺪ

ﺑﺮﺵ ﺳﻨﮕﻴﻦ

180502

45

ﺷﺎﺯﻧﺪ

1 ﻭ 3 ﺑﻮﺗﺎﺩﻳﻦ

246045

46

ﺷﺎﺯﻧﺪ

ﻣﻨﻮ ﺍﺗﺎﻧﻮﻝ ﺁﻣﻴﻦ

383652

47

ﺷﺎﺯﻧﺪ

ﺩﻱ ﺍﺗﺎﻧﻮﻝ ﺁﻣﻴﻦ

352949

48

ﺷﺎﺯﻧﺪ

ﺗﺮﻱ ﺍﺗﺎﻧﻮﻝ ﺁﻣﻴﻦ

396239

49

ﺷﺎﺯﻧﺪ

ﻣﻨﻮ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﮔﻼﻳﻜﻮﻝ

155008

50

ﺷﺎﺯﻧﺪ

ﺩﻱ ﺍﺗﻴﻠﻦ ﮔﻼﻳﻜﻮﻝ

208737

امتیاز مطلب:
5/5

اشتراک مطالب :

ارسال مطالب جدید به ایمیل شما

برای مشاهده مطالب جدید سایت ایمیل خود را در کادر زیر وارد و ثبت نمایید

دیدگاهتان را بنویسید

آموزش پیشنهادی دانشکده بورس

مطالب پربازدید

دوره رایگان فارکس و ارز دیجیتال

برای دریافت دوره ؛ اطلاعات خود را وارد کنید

ورود / ثبت نام

لطفا جهت ورود به حساب کاربری یا ثبت نام
شماره تماس خود را وارد نمایید